ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ’ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ‘ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੈਫਰਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ includingੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ.

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਗ ਡੀਵੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈਂਡਲਰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੇਰਵੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ formਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

 

ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਗ ਡੀਵੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ‘ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ’ ਫਾਰਮ ਭਰੋ.

 

 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

contact Flag Dv ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼

ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੈਫਰਲ

01635 015854

ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ

999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

0808 2000 247